SuperSaaS Algemene voorwaarden

Ons team heeft als doel om SuperSaaS zo goed mogelijk bij uw wensen aan te laten sluiten. Omdat we onze relatie met u zeer waarderen, vinden we het belangrijk dat de Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van SuperSaaS helder en inzichtelijk zijn. Het volgende is van toepassing op ieder van onze klanten.

Bijgewerkt: juni 2024

 1. Reikwijdte en definities
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van alle diensten van SuperSaaS die toegankelijk zijn via SuperSaaS.com en alle bijbehorende domeinen en aangepaste domeinen die door onze klanten worden gebruikt.
  2. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, gebruik onze diensten dan niet.
  3. Deze overeenkomst bestaat tussen u (aangeduid als “u” of “uw”) en SuperSaaS (aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”). Het regelt uw gebruik van alle diensten die door SuperSaaS worden aangeboden terwijl deze voorwaarden van kracht zijn. Onze diensten, inclusief de SuperSaaS API, worden gezamenlijk aangeduid als “de dienst”. De term “eindgebruikers” verwijst naar klanten van onze klanten.
  4. Wij bieden geen garanties voor de diensten, en dit contract beperkt onze aansprakelijkheid. Lees deze secties zorgvuldig.
 2. Over ons
  1. SuperSaaS B.V. biedt de diensten aan, geregistreerd onder bedrijfsnummer 54329779 bij de Kamer van Koophandel. Ons BTW-nummer is NL851261474B01.

   Ons geregistreerde kantoor bevindt zich op:

   SuperSaaS B.V.
   Strawinskylaan 6
   1077 XZ Amsterdam
   Nederland
  2. Voor juridische kwesties, klachten over de dienst of andere vragen kunt u direct contact met ons opnemen via ons contactformulier of door ons te mailen op .
 3. Notificaties
  1. We kunnen het e-mailadres dat u bij registratie heeft opgegeven gebruiken om notificaties te sturen met betrekking tot de dienst.
  2. Als uw eindgebruikers contact met ons opnemen met vragen over uw dienst, zullen wij hen naar u doorverwijzen en kunnen wij uw e-mailadres aan hen bekendmaken.
  3. U bent verantwoordelijk voor het accuraat houden van uw registratiegegevens en voor de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. Toegang tot onze diensten
  1. Toegang tot onze diensten wordt tijdelijk verleend. Wij kunnen elk deel van onze diensten wijzigen, intrekken of stopzetten zonder kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk als de diensten op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar zijn.
  2. We bieden ondersteuning uitsluitend via e-mail. SuperSaaS is een zelfbedieningssysteem en klanten moeten hun systemen opzetten met behulp van onze documentatie. Als u hulp nodig heeft bij technische problemen of vragen heeft over specifieke instellingen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wij zijn niet aansprakelijk voor acties die zijn ondernomen op basis van advies van ons ondersteuningsteam.
 5. Gegevensbescherming en privacy
  1. Door gebruik te maken van onze dienst, stemt u in met de verwerking van uw informatie zoals beschreven in ons Privacybeleid.
  2. Bij het aanbieden van onze dienst treden wij op als gegevensverwerker; u blijft de gegevensbeheerder voor alle persoonsgegevens die u via onze dienst verwerkt. U bent verantwoordelijk voor het zorgen dat de door u verzamelde gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief het verkrijgen van de benodigde toestemmingen.
  3. We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.
 6. Gebruik van de dienst
  1. De dienst mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Alle intellectuele eigendomsrechten in materialen die door SuperSaaS zijn gepubliceerd, zijn eigendom van ons. Deze rechten zijn voorbehouden.
  3. U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie die u via de dienst publiceert.
 7. Gebruiksbeperkingen
  1. De dienst mag niet op een manier worden gebruikt die schade aan kan richten, deze kan uitschakelen, overbelasten of beschadigen, of die het gebruik en genot van de dienst door een andere partij kan verstoren.
  2. U mag geen ongevraagde commerciële communicatie (spam) via de dienst versturen.
  3. U mag geen wormen, virussen of enige code van een destructieve aard overbrengen.
  4. U mag de dienst niet gebruiken voor ongeautoriseerde doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot geautomatiseerde gegevensverzameling, zonder uitdrukkelijke toestemming van ons.
  5. De dienst mag niet gebruikt worden voor activiteiten die in uw rechtsgebied tegen de wet zijn.
  6. SuperSaaS behoudt zich het recht voor om de toegang voor gebruikers die deze beperkingen overtreden te beëindigen.
 8. Diensten van derden en integraties
  1. U kunt diensten of integraties van derden inschakelen of gebruiken via SuperSaaS. Hoewel wij de mogelijkheid bieden om dergelijke diensten te gebruiken, zijn wij niet verantwoordelijk voor de prestaties van diensten van derden of hun naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
 9. Gratis versie
  1. De gratis versie is alleen beschikbaar voor niet-commercieel proefgebruik. Commerciële gebruikers worden aangemoedigd om te upgraden naar een betaald abonnement.
  2. We behouden ons het recht voor om diensten voor elk gratis account dat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt te beperken of te beëindigen.
  3. We behouden ons het recht voor om gebruikslimieten te verlagen en functies die zijn opgenomen in een gratis account te verwijderen.
  4. We behouden ons het recht voor om de algemene beschikbaarheid van gratis accounts te verwijderen.
  5. Na een proefperiode worden accounts die niet zijn geüpgraded automatisch teruggezet naar de gratis versie.
 10. Abonnementsvoorwaarden
  1. We bieden verschillende abonnementsplannen en prijscategorieën aan, die gedetailleerd zijn beschreven op onze website.
  2. Betalingen voor abonnementen moeten worden gedaan via de aangegeven methoden.
  3. Abonnementen worden automatisch verlengd tenzij door u geannuleerd.
  4. Abonnementen kunnen op elk moment voor de volgende factureringscyclus worden geannuleerd om toekomstige kosten te vermijden. Annuleringen moeten worden gedaan vóór de vernieuwingsdatum. Het niet annuleren kan leiden tot de voortzetting van de service en facturering.
  5. Ons restitutiebeleid biedt een volledige terugbetaling binnen twee maanden na betaling als u niet tevreden bent met de dienst.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag dat u ons voor de dienst heeft betaald, tot een maximum van zes maanden abonnementsgeld. Wij dekken geen indirecte, incidentele, bijzondere, gevolgschade of exemplarische schade.
  2. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van adequate beveiliging en bescherming van gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inbreuk die het gevolg is van onvoldoende beveiliging aan uw kant.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wettigheid of nauwkeurigheid van content die door gebruikers van de dienst is geüpload. Als u het werk van anderen publiceert zonder hun toestemming, kunt u aansprakelijk zijn voor auteursrechtschending.
  4. SuperSaaS is niet verantwoordelijk voor juridische gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de dienst door klanten of eindgebruikers. Na melding zal elke inhoud die auteursrecht schendt, lasterlijk is of anderszins juridisch ongepast is, worden verwijderd.
  5. De dienst kan links naar andere websites of bronnen bevatten of aanbieden. SuperSaaS heeft geen controle over dergelijke externe sites en is niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid. Wij onderschrijven, noch zijn wij aansprakelijk voor, enige inhoud, reclame, producten of ander materiaal op of beschikbaar van dergelijke sites of bronnen. SuperSaaS is niet verantwoordelijk, direct noch indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke externe sites of bronnen.
 12. Naleving van wetgeving
  1. SuperSaaS kan verplicht zijn om te reageren op verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsautoriteiten. Wij zullen aan al dergelijke verzoeken voldoen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  2. Wanneer wettelijk verplicht, kunnen we uw persoonlijke informatie of andere gegevens bekendmaken aan rechtshandhavings- of overheidsautoriteiten. Dit kan situaties omvatten die betrekking hebben op onderzoeken naar illegale activiteiten, nationale veiligheidskwesties of andere doeleinden van rechtshandhaving.
  3. We zullen elk verzoek om gebruikersgegevens zorgvuldig evalueren en ervoor zorgen dat het voldoet aan de wet. Waar toegestaan, zullen we u op de hoogte stellen van dergelijke verzoeken, tenzij dit verboden is door de wet of een gerechtelijk bevel.
 13. Wijzigingen en beschikbaarheid van de dienst
  1. We behouden ons het recht voor om de dienst op elk moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder kennisgeving. Dit kan toegang tot ondersteuning of functionaliteiten omvatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de dienst of enig verlies van gegevens.
  2. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen waar een dergelijk falen voortvloeit uit een oorzaak die redelijkerwijs buiten onze controle valt, waaronder, maar niet beperkt tot, mechanische, elektronische of communicatiefouten of -degradatie.
 14. Beëindiging en schorsing
  1. We kunnen uw account opschorten of beëindigen als u onze voorwaarden overtreedt of naar ons goeddunken om operationele of juridische redenen. In dergelijke gevallen zullen we u de reden voor beëindiging of schorsing meedelen.
  2. U kunt uw gebruik van de dienst op elk moment beëindigen via uw accountinstellingen of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.
 15. Geschillenbeslechting
  1. In geval van een geschil moedigen wij u aan eerst contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken. Als het probleem niet kan worden opgelost, kunnen we instemmen met alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures, zoals bemiddeling of arbitrage, voordat we een oplossing via de rechtbanken zoeken.
  2. Indien er verschillen zijn tussen de vertalingen van deze voorwaarden dan is de Engelstalige versie van de voorwaarden leidend.
 16. Wijzigingen in voorwaarden
  1. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op onze site, tenzij anders vermeld.
  2. Als u het niet eens bent met de herziene voorwaarden, heeft u het recht om het gebruik van onze diensten te staken. Voortgezet gebruik nadat de wijzigingen van kracht worden, geeft aan dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden.
 17. Toepasselijk recht en bevoegdheid
  1. Op overeenkomsten tussen de SuperSaaS en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zullen exclusief worden beslecht door de rechtbank van Amsterdam, tenzij anders vereist door de wet.